Manfred Oppermann

© 1985

Fotografie, PVC Folie,
Motor, Lampe,
diverse Materialien

 

Videoanimation

Österreich 1994, 03:50 min

Videoausschnitt: 02:11 min

 

 

Paranormaler Panoramamaler

Paranormaler Panoramamaler, Panonormaler Pararamamaler, Panoramaler Paranormamaler, Pararammaler Panonoramaler, Parararmaler Panonomamaler, Pananoamaler Parorrammaler, Parorramaler Pananoammaler, Pananammaler Parorroamaler, Paroramaler Pananormamaler, Paranarmaler Panoromamaler, Pananormaler Paroramamaler, Paranamaler Panorormamaler.